25.07.2022, 12:26

Warunki Ogólne

Ogólne warunki

Regulamin wynajmu apartamentu Blue-Sun na pobyt czasowy

Definicje

1. Firma - "Artur Wawrzynkiewicz, Longbentonstr. 55, 45739-Oer-Erkenschwick, Niemcy" świadczące usługi wynajmu apartamentu Blue-Sun.

2. Klient - osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Apartament - lokal mieszkalny w budynku na terenie Horizon Parku, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej.

4. Dom - budynek wolnostojący podzielony na cztery apartamenty, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej.

5. Zarządca - osoba reprezentująca Firmę, upoważniona do zarządzania apartamentami.

6. Formularz rezerwacyjny - dokument stanowiący formę rezerwacji apartamentu na pobyt czasowy.

7. Zaliczka - kwota pieniężna stanowiąca część wpłaty za pobyt w apartamencie/domu.

8. Kaucja - suma pieniężna wpłacona przed przyjazdem na konto Zarządcy stanowiąca zabezpieczenie kosztów z tytułu ewentualnych strat w wyposażeniu lub uszkodzeń w apartamencie/domu, zwracana do 14 dni po wyjeździe, jeżeli nie zostaną stwierdzone braki lub/i szkody w apartamencie.

Postanowienia ogólne

Firma oświadcza, że jest uprawniona do świadczenia usług czasowego wynajmu apartamentów i domów na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe.

Rezerwacja

1. Oferta dostępnego apartamentu znajduje się na stronie internetowej blue-sun.horizon-park.com.pl

2. Rezerwacji apartamentu można dokonać on-line na stronie blue-sun.horizon-park.com.pl, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3. Rezerwacja następuje po odesłaniu mailem lub drogą pocztową wypełnionego formularza rezerwacyjnego.

4. Zaliczka powinna być wpłacona na rachunek Firmy podany w formularzu w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji, Klient zobowiązany jest przesłać dowód wpłaty w formacie PDF na adres podany przez Firmę lub Zarządcę.

5. Firma lub Zarządca zobowiązany jest przesłać potwierdzenie otrzymania środków na poczet rezerwacji na adres podany przez Klienta, nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wpływu zaliczki na rachunek bankowy Firmy.

6. W przypadku rezerwacji na 14 dni lub więcej przed przyjazdem, Klient zobowiązany jest wpłacić niezwłocznie zaliczkę w wysokości 30% wartości rezerwacji oraz przesłać dowód wpłaty w formacie PDF na adres podany przez Firmę lub Zarządcę. Pozostała część opłaty powinna być wpłacona na rachunek Firmy najpóźniej 2 tygodnie przed przyjazdem.

7. W przypadku rezerwacji na mniej niż 14 dni przed przyjazdem, Klient zobowiązany jest wpłacić niezwłocznie 100% wartości rezerwacji oraz przesłać dowód wpłaty w formacie PDF na adres podany przez Firmę lub Zarządcę. W przeciwnym razie rezerwacja nie jest gwarantowana.

Opłata za wynajem

1. Opłata za wynajem jest podana w formularzu rezerwacyjnym.

2. Opłata zawiera obowiązujący 8% podatek od towarów i usług.

3. Opłata za wynajem obejmuje:

○ pobyt w apartamencie osób w liczbie ustalonej w formularzu,

○ media zużywane przez Klienta,

○ pranie pościeli i ręczników,

○ sprzątanie końcowe.

4. Opłata nie obejmuje: sprzątania dodatkowego, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, pobytu zwierzęcia oraz kosztów parkingu w garażu lub miejscu postojowym, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego oraz opłaty klimatycznej.

Zmiana rezerwacji

1. Klient może dokonać zmiany rezerwacji na następujących warunkach: ○ Klienta może przenieść rezerwację do innego apartamentu/domu w podobnym lub wyższym standardzie, najpóźniej 24 godziny przed przyjazdem. Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie;

○ Klient może jednorazowo zmienić termin rezerwacji, pod warunkiem, że w nowym terminie będą dostępne apartamenty/domy w standardzie zaakceptowanym przez Klienta, najpóźniej 14 dni przed przyjazdem. Nowy termin rezerwacji jest wiążący i nie może zostać ponownie zmieniony;

○ po rozpoczęciu rezerwacji Klient nie ma możliwości zmiany apartamenty/domu na inny oraz terminów rezerwacji, chyba, że zostało to indywidualnie uzgodnione inaczej z Firmą/Zarządcą.

Anulowanie rezerwacji

1. Dopuszcza się możliwość anulowania rezerwacji bez ponoszenia kosztów, o ile Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament w tym samym czasie.

2. Firma/Zarządca może anulować rezerwację, w przypadku gdy rezerwacja nie została opłacona przez Klienta we wskazanym wcześniej terminie. Firma lub Zarządca zobowiązany jest poinformować Klienta.

3. W przypadku anulowania rezerwacji na 14 dni i wcześniej przed przyjazdem, Klient nie ponosi kosztów anulacji rezerwacji.

4. W przypadku anulowania rezerwacji między 14 a 7 dniem przed przyjazdem Klient ponosi koszty rezerwacji w wysokości wpłaconej zaliczki, jednak nie mniej niż 100 PLN lub jej równowartość.

5. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 7 dni przed przyjazdem Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości rezerwacji, włącznie z usługami obowiązkowymi i/lub usługami zawartymi w rezerwacji.

6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.

W przypadku, gdy opłata za rezerwację nie została dokonana przez Klienta Firma może żądać zapłaty należności wynikających z powyższych punktów, a w przypadku, gdy Klient dokonał wpłaty Firma może dokonać potrącenia należnej jej kwoty.

Zasady przekazywania i odbioru apartamentu/domu

1. Klient oczekiwany jest w pierwszym dniu pobytu od godziny ustalonej przez Firmę/ Zarządcę, a powinien opuścić apartament/dom do godziny ustalonej przez Firmę/Zarządcę w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z Firmą/Zarządcą.

2. Odbiór kluczy do apartamentu/domu przez Klienta następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat rezerwacyjnych, w tym również opłaceniu obowiązkowej kaucji (jeśli widnieje o niej informacja przy dokonywaniu rezerwacji).

3. Po przejęciu apartamentu/domu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące się w apartamencie/domu elementy wyposażenia i wystroju. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń Klient ma obowiązek ich zgłoszenia niezwłocznie po zameldowaniu. Spis elementów wyposażenia wnętrz znajduje się w opisie oferty na stronie blue-sun.horizon-park.com.pl.

4. W dniu wymeldowania, po zakończonym okresie najmu zostaną przeprowadzone przez Zarządcę oględziny stanu wyposażenia Apartamentu/Domu. Brak zgłoszenia braków i/lub uszkodzeń w apartamencie/domu nie zwalnia Klienta z ewentualnej odpowiedzialności za wyrządzone przez Klienta szkody, wykryte po wymeldowaniu Klienta.

5. W dniu wymeldowania klucze do apartamentu należy pozostawić w odpowiednim miejscu, zgodnie z instrukcją przesłaną w dniu zameldowania. Ta sama zasada dotyczy pilotów oraz kart parkingowych (jeśli zostały wydane do dyspozycji gości). Brak zastosowania się do tej zasady może skutkować obciążeniem gościa. 

6. W przypadku stwierdzenia braków i/lub uszkodzeń w Apartamencie/Domu, Firma uprawniona jest do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia lub żądania od Klienta zapłaty kwoty poniesionych strat.

7. W przypadku, gdy straty z tytułu uszkodzeń i/lub braków w wyposażeniu będą wyższe od pobranej kaucji, Firma ma prawo dochodzić wszystkich kosztów w celu przywrócenia stanu oraz standardu apartamentu/domu do stanu pierwotnego.

8. Jeżeli po upływie terminu najmu albo po wypowiedzeniu Klient nadal używa apartamentu bez zgody Firmy, poczytuje się, że opłata za najem bezumowny wynosi 3 krotność opłaty zwykłej.

Zasady obowiązujące w czasie pobytu

1. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu (tj. zamykania drzwi i okien, starannego przechowywania kluczy. W przypadku zagubienia kluczy Zarządca ma prawo potrącić z kaucji koszty dorobienia kluczy i wymiany zamków lub żądać od Klienta zapłaty).

2. W apartamencie może mieszkać maksymalnie tylko taka ilość osób jaka, została zadeklarowana w formularzu.

3. Pobyt zwierząt musi być uzgodniony z Zarządcą i wiążę się z dodatkową opłatą - 100 PLN lub jej równowartość za pobyt jednego zwierzęcia - opłata jednorazowa, za cały pobyt. W przypadku zatajenia przyjazdu ze zwierzęciem Firma ma prawo do pobrania od Klienta jednorazowej opłaty karnej w wysokości 200 PLN za pobyt jednego zwierzęcia.

4. W przypadku przekroczenia ilości zadeklarowanych osób w formularzu rezerwacyjnym, stwierdzenia dewastacji i/lub rażącego naruszenia miru domowego (w szczególności ciszy nocnej między godziną 22.00 a 06.00 rano), może to skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym lub/i dopłatą. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot kosztów wynajmu za niewykorzystane doby. Zabrania się organizowania imprez, które zakłócają porządek w budynku. W przypadku przyjazdu policji bądź skarg sąsiadów Klient apartamentu będzie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500 PLN tytułem kary umownej za naruszenie opisanych w tym punkcie zobowiązań umownych.

5. Klient zobowiązany jest utrzymywać wynajęty obiekt we właściwym stanie. W przypadku szczególnego nie utrzymania czystości, które skutkować będzie wykonaniem dodatkowych prac przez personel sprzątający, a sprzątanie przekroczy czas sprzątania apartamentu tj. 2 godziny, Firma ma prawo obciążyć Klienta opłatą dodatkową 150 PLN za każdą dodatkową godzinę pracy personelu sprzątającego.

6. Klient dokonując rezerwacji odpowiada podczas pobytu za zachowania współlokatorów oraz wszelkie szkody, straty, brakujące elementy powstałe z winy użytkowników obiektu.

7. Palenie tytoniu i innych wyrobów tytonio-podobnych w apartamencie/domu jest zabronione. Złamanie zakazu skutkuje obciążeniem Klienta opłatą dodatkową w wysokości 500,00 PLN tytułem kary umownej za naruszenie opisanych w tym punkcie zobowiązań umownych.

8. Nieuzasadnione wezwanie pracowników Firmy skutkuje opłatą dodatkową w wysokości 150 PLN.

9. W razie zaistnienia nieprawidłowości Klient ma prawo do złożenia reklamacji w trakcie pobytu. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres: info@horizon-park.com.pl. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o jej rozpatrzeniu.

10. Wcześniejszy wyjazd Klienta nie zobowiązuje Firmy do zwrotu opłaty za wynajem.

11. Firma zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do relokacji Klienta do innego obiektu o podobnym standardzie, wielkości i lokalizacji.

12. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych przez Klienta w Apartamencie lub skradzionych z niego rzeczy w wyniku włamania, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym lub w garażu.

Postanowienia dodatkowe

1. Klient podczas całego pobytu przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu może zgłaszać ewentualne awarie lub szkody pod numerem: +48 573 581 236 lub mailowo na adres: info@horizon-park.com.pl

2. W przypadku, gdy Firma nie może wywiązać się z umowy wynajmu, ma ona obowiązek zaoferować Klientowi apartament w tym samym terminie o podobnym standardzie. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmiany Firma zobowiązuje się do zwrotu wszystkich wniesionych opłat. Nie dotyczy to okoliczności, za które firma nie ponosi odpowiedzialności, a powstałe w wyniku siły wyższej tj. wojna, trzęsienie ziemi, powódź, epidemia, tsunami, pożar itp.

3. Wszelkie dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.

4. Klient dokonując rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Firmy.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.

Możesz nas również znaleźć tutaj