24.05.2022, 22:15

Polityka prywatności

1. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

Artur i Anja Wawrzynkiewicz
Longbentonstr. 55
45739 Oer-Erkenschwick
Niemcy
Telefon: +48 573 581 236
E-mail: info@horizon-park.com.pl
Strona internetowa: https://blue-sun.horizon-park.com.pl

2. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej jest:

Artur Wawrzynkiewicz
Longbentonstr. 55
45739 Oer-Erkenschwick
Niemcy
Telefon: +48 573 581 236
E-mail: info@horizon-park.com.pl
Strona internetowa: https://blue-sun.horizon-park.com.pl

3. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

3.1 Zakres przetwarzania danych osobowych
Zasadniczo zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątkiem są przypadki, w których nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym interesem, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO do przetwarzania.

3.3 Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może mieć również miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony we wspomnianych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

4. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

4.1 Opis i zakres przetwarzania danych
Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera, z którego korzystamy.
Zbierane są tutaj następujące dane:

 • Informacje o typie i używanej wersji przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej
 • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.3 Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostarczenia strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany na czas trwania sesji.
Przechowywanie w plikach logów ma miejsce w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie ma miejsca ocena danych do celów marketingowych.
W tych celach leży również nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.4 Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce, gdy dana sesja została zakończona.
Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie poza tym. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, przez co nie ma już możliwości przypisania dzwoniącego klienta.

4.5 Możliwość sprzeciwu i eliminacji
Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W konsekwencji nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

5. Biuletyny

5.1 Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej możesz zapisać się do bezpłatnego biuletynu. Podczas rejestracji do newslettera przekazywane są nam dane z maski wprowadzania.

 • Adres e-mail

Ponadto podczas rejestracji zbierane są następujące dane:

 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina rejestracji

Zostanie uzyskana Twoja zgoda na przetwarzanie danych w ramach procesu rejestracji i nastąpi odesłanie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
Nie ma przekazywania danych stronom trzecim w związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania biuletynów. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.

5.2 Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się użytkownika do newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.

5.3 Cel przetwarzania danych
Zbiór adresu e-mail użytkownika służy do dostarczania newslettera.
Zbieranie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub używanego adresu e-mail.

5.4 Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest zatem przechowywany tak długo, jak długo trwa subskrypcja biuletynu. Pozostałe dane osobowe zebrane w ramach procesu rejestracji są zwykle usuwane po upływie siedmiu dni.

5.5 Możliwość sprzeciwu i eliminacji
Subskrypcja biuletynu może zostać anulowana przez danego użytkownika w dowolnym momencie. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link.
Umożliwia to również cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

6. Pliki cookie

6.1 Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wywołuje stronę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu strony internetowej.
Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszego serwisu wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej połączenie nawet po zmianie strony.

W plikach cookies przechowywane i przesyłane są następujące dane:

 • ustawienia języka
 • Informacje o typie i używanej wersji przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu

6.2 Cel przetwarzania danych
Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie do następujących aplikacji:

 • Akceptacja ustawień językowych
 • Zapamiętywanie wyszukiwanych haseł

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

W tych celach leży również nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.3 Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej witryny. Dlatego jako użytkownik masz również pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej.

7. Kontakt e-mailowy

7.1 Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej podane są adresy e-mail, które można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. W przypadku skorzystania przez użytkownika z tej opcji, dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail zostaną zapisane.
W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia rozmowy.

7.2 Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) (b) RODO.

7.3 Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z e-maili służy nam wyłącznie do nawiązania kontaktu.

7.4 Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem została zakończona. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że omawiane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.

7.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.
Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe, które zostały zachowane w trakcie nawiązywania kontaktu, prosimy o pisemną informację na powyższy adres. Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu, zostaną w takim przypadku usunięte.
 

8. Mapy Google i czcionki Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z komponentu „Google Maps” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanego dalej „Google”. Google ustawia plik cookie przy każdym wywołaniu komponentu „Google Maps” w celu przetwarzania ustawień i danych użytkownika podczas wyświetlania strony, z którą zintegrowany jest komponent „Google Maps”. Z reguły ten plik cookie nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po określonym czasie, chyba że wcześniej go usuniesz ręcznie.

Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych, masz możliwość dezaktywacji usługi „Google Maps”, a tym samym uniemożliwienia przesyłania danych do Google. W tym celu musisz dezaktywować funkcję Java Script w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie z „Map Google” nie będzie możliwe lub będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Korzystanie z „Map Google” oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem „Map Google” odbywa się zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Google http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html oraz dodatkowe warunki korzystania z „Map Google” https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .

Na tej stronie używane są czcionki zewnętrzne, Google Fonts. Google Fonts to usługa świadczona przez Google Inc. („Google”). Te czcionki internetowe są integrowane przez wywołanie serwera, zwykle serwera Google w USA. Przekazuje to do serwera, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Adres IP przeglądarki urządzenia końcowego osoby odwiedzającej tę stronę internetową jest również przechowywany przez Google. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google, do której można uzyskać dostęp tutaj:
www.google.com/fonts#AboutMiejsce:informacje
www.google.com/policies/privacy/

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzasz dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej:

9.1 Prawo do informacji
Możesz poprosić osobę odpowiedzialną o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane.
Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać informacji od osoby odpowiedzialnej za następujące informacje:

 • cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Ciebie lub, jeśli podanie konkretnych informacji nie jest możliwe, kryteria ustalania czasu przechowywania;
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z Art. 22 ust. .
  Masz prawo zażądać informacji, czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz poprosić o poinformowanie o odpowiednich gwarancjach zgodnie z Art. 46 RODO w związku z przekazaniem.

9.2 Prawo do sprostowania
Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia osobie odpowiedzialnej, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi niezwłocznie dokonać korekty.

9.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania
Pod następującymi warunkami możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, które Cię dotyczą, na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 ust.

Jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo do przetwarzane są względy ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez osobę odpowiedzialną przed zniesieniem ograniczenia.

9.4 Prawo do usunięcia
9.4.1 Obowiązek usunięcia
Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Cofasz zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, któremu podlega osoba odpowiedzialna.
 • Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

9.4.2 Informacje dla osób trzecich
Jeżeli osoba odpowiedzialna upubliczniła dotyczące Ciebie dane osobowe i jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO podejmuje odpowiednie środki, także o charakterze technicznym, w celu ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, którzy przetwarzają dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, zażądałeś usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

9.4.3 Wyjątki
Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 (1) RODO, o ile istnieje prawdopodobieństwo, że prawo wymienione w punkcie a) uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów tego przetwarzania, lub
 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

9.5 Prawo do informacji
Jeżeli skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec osoby odpowiedzialnej, jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Ciebie dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.
Masz prawo do otrzymania informacji o tych odbiorcach przez osobę odpowiedzialną.

9.6 Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które przekazałeś osobie odpowiedzialnej w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto masz prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej za udostępnienie danych osobowych, pod warunkiem, że

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy na podstawie art. 6 ust.
 • przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo do przekazania danych osobowych dotyczących Ciebie bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to naruszać wolności i praw innych ludzi.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest wymagane do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9.7 Prawo do sprzeciwu
Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
Osoba odpowiedzialna nie przetwarza już Twoich danych osobowych, chyba że może wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeżeli dotyczące Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.
Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego masz możliwość – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

9.8 Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych
W każdej chwili masz prawo odwołać swoją zgodę na podstawie przepisów o ochronie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

9.9 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.
Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, poinformuje składającego skargę o statusie i skutkach rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na podstawie Art. 78 RODO.

10. Organ Ochrony Danych

Adres właściwego dla nas organu nadzorczego to:

Komisarz Krajowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenia Północna-Westfalia
Kawaleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Niemcy

Telefon: +49-211/38424-0
Faks: +49-211/38424-999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
strona: www.ldi.nrw.de/

Możesz nas również znaleźć tutaj